Договор оренди авто

Зразок договору оренди легкового автомобіля

Скачати зразок договору оренди легкового автомобіля

ДОГОВІР № ___ від ______________
ОРЕНДИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ

Громадянин України _______________________________________________,

(вказати прізвище, ім’я та по батькові Орендодавця)

що проживає за адресою: _________________________________________________,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується «Орендодавець»), з однієї сторони,

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Орендар») в особі _______________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Договір оренди легкового автомобіля (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов’язується передати за плату Орендареві у строкове користування‚ а Орендар зобов’язується прийняти у строкове користування легковий автомобіль, що визначений у цьому Договорі (надалі іменується «автомобіль‚ що орендується»), та зобов’язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Відомості про автомобіль, що орендується:

1.2.1. Марка: ____________________________________________________.

1.2.2. Номерний знак: _____________________________________________.

1.2.3. Вартість автомобіля: _________________________________________.

1.3. Право власності Орендодавця на автомобіль, що орендується, підтверджується _______________________________________________________.

2. МЕТА КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ повинен використовуватися Орендарем виключно для службових перевезень працівників останнього‚ а також для вантажного перевезення дрібних речей, а саме: __________, вагою до __________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ АВТОМОБІЛЯ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, В КОРИСТУВАННЯ ОРЕНДАРЕВІ

3.1. Автомобіль‚ що орендується‚ передається Орендареві у ___________ протягом __________________ з дня набрання чинності цим Договором.

3.2. Передання автомобіля, що орендується, в користування оформлюється Актом приймання-передачі.

4. СТРОК КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

4.1. Строк користування автомобілем, що орендується: від «___» ____________ 200_ р. до «___» ____________ 200_ р.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі _____________ грн. за кожен місяць строку користування автомобілем, що орендується.

5.2. Орендна плата виплачується готівкою через касу Орендаря або за заявою Орендодавця в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок останнього в установі банку не пізніше ________________ числа кожного ___________________ місяця.

5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати на таких умовах ______________________.

5.4. Будь-які інші платежі‚ не обумовлені цим Договором‚ Орендарем на користь Орендодавця не сплачуються.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець за цим Договором зобов’язується:

— в порядку, визначеному цим Договором, надати в користування Орендареві автомобіль, що орендується, у технічно справному стані;

— здійснювати капітальний ремонт та технічне обслуговування автомобіля, що орендується, в строк __________ шляхом ___________ за рахунок __________;

— надати Орендареві необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне приладдя, а саме: _________________, шляхом _______ в строк ___________________________;

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар за цим Договором зобов’язується:

— використовувати автомобіль‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети користування, визначної у п. 2.1 цього Договору;

— своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату;

— протягом строку користування автомобілем, що орендується, підтримувати автомобіль, що орендується, у належному технічному стані (здійснювати профілактичний та поточний ремонт, проводити заміну необхідних деталей) та нести усі пов’язані із цим витрати; поточний ремонт автомобіля‚ що орендується;

— протягом строку користування автомобілем, що орендується, здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля, що орендується, паливно-мастильними матеріалами;

— не пізніше __________________ усувати пошкодження автомобіля, що орендується, або відшкодовувати збитки, завдані у зв’язку із втратою автомобіля, що орендується, якщо такі пошкодження або втрата сталися з вини Орендаря;

— нести витрати, пов’язані із використанням автомобіля, що орендується, у тому числі пов’язані із сплатою податків та інших платежів.

7.2. Орендар має право здавати автомобіль, що орендується, у суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Автомобіль повинен бути повернений Орендодавцеві не пізніше _______________ після закінчення строку користування автомобілем, що орендується, як він визначений у п. 4.1 цього Договору, у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу‚ що виник у період експлуатації.

8.2. Повернення автомобіля відбувається у _____________ і оформлюється Актом приймання-передачі.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

9.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

9.2. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

— у випадку прострочення у сплаті орендних платежів — пеня в розмірі _______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

— у випадку нецільового використання автомобіля, що орендується, — неустойка у розмірі ________________ від його вартості;

— у випадку прострочення у поверненні автомобіля, що орендується,

Орендодавцеві — неустойка у розмірі ___________________ за кожен день прострочення.

9.3. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

— у випадку прострочення у переданні автомобіля, що орендується, в користування Орендареві — неустойка у розмірі ___________________ за кожен день прострочення.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється печаткою Орендаря та підлягає нотаріальному посвідченню.

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закінчується ______________________________________.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

10.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

Смотрите так же:  Только трусы с дураками спор решают кулаками

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

11.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони підписані Сторонами, скріплені печаткою Орендаря та нотаріально посвідчені.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

________________________________

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

________________/____________/

ОРЕНДАР

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

За ОРЕНДАРЯ

Керівник ________________/____________/

Договор оренди авто

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ

Д О Г О В І Р

ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ

Місто Київ, двадцять четвертого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Сергієнко Олег Кирилович , проживаю в м. Києві, вул. Лароша Гавро, буд. 1, кв. 254, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1569874562, надалі за текстом «ОРЕНДОДАВЕЦЬ» , та з іншої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ВАК” , місцезнаходження: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 15, кв. 5, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 25698741, надалі за текстом «ОРЕНДАР» , в особі генерального директора Величка Олександра Петровича , який проживає в м. Києві, вул. Озерна, буд. 5, кв. 1 і діє на підставі статуту, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Орендодавець передав у строкове платне користування Орендарю , а Орендар прийняв у строкове платне користування від Орендодавця легковий автомобіль марки HONDA CR-V , тип транспортного засобу – ЛЕГКОВИЙ ДЖИП , 2007 року випуску, номер шасі (кузова, рами) JVLDU 2687 WR 111111 JVLDU 2687 WR 111111, реєстраційний номер AA 1111 KB , зареєстрований в УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2009 року, на умовах, визначених даним договором.

2. Вищевказаний автомобіль належить Сергієнку Олегу Кириловичу на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ААС111111, виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2009 року.

При укладенні договору оренди автомобіля Орендодавець зобов’язаний повідомити Орендаря про всі права третіх осіб на автомобіль, що передається у оренду. Якщо Орендодавець не повідомив Орендаря про всі права третіх осіб на автомобіль, що передається у оренду, Орендар має право вимагати зменшення розміру плати за користування автомобілем або розірвання договору та відшкодування збитків.

3. Сторони оцінюють вищевказаний автомобіль в 88000 (вісімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок.

4. Орендодавець свідчить, що дійсно є власником автомобіля , не має обмежень щодо свого права розпорядження автомобілем , автомобіль на момент укладення цього договору нікому іншому не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, не наданий в заставу, не переданий в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо автомобіля відсутні, питання права власності на автомобіль не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного автомобіля відсутні, автомобіль не внесено до статутного капіталу юридичних осіб.

5. Орендодавець свідчить, що автомобіль перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, немає, автомобіль є придатним для використання за призначенням.

Автомобіль, що передається в оренду, оглянутий Орендарем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Орендодавець заявляє, що не має будь-яких претензій до Орендаря з приводу якісних технічних характеристик зазначеного автомобіля.

6. Вищевказаний автомобіль буде використовуватися Орендарем для здійснення транспортного обслуговування.

7. За користування зазначеним автомобілем Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок на місяць.

Орендна плата сплачується не пізніше 15 (п ’ ятнадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць.

8. Витрати, пов’язані з використанням орендованого автомобіля , в тому числі зі сплатою податків та інших платежів, несе Орендар .

9. Строк оренди складає 5 (п ’ ять) років.

10. Якщо Орендар продовжує користуватися автомобілем після закінчення строку, вказаного в п. 9 даного договору, то, за відсутності заперечень Орендодавця протягом одного місяця, даний договір вважається поновленим на строк, зазначений у п. 9 даного договору.

11. Передання Орендарю автомобіля оформляється актом приймання-передачі, який підписується Сторонами даного договору. З моменту підписання зазначеного акта починається обчислення строку даного договору і нарахування орендної плати.

12. Протягом 7 (семи) календарних днів з моменту підписання акта приймання-передачі, вказаного в п. 11 даного договору, Орендар зобов ’ язаний сплатити Орендодавцю орендну плату за перший календарний місяць оренди і за останній календарний місяць оренди.

13. Орендодавець зобов ’ язаний протягом 5 (п ’ яти) календарних днів з моменту укладення даного договору передати автомобіль , що є предметом даного договору, Орендарю і підписати акт приймання-передачі автомобіля .

14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам зміст статті 766 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, якщо Орендодавець не передає Орендарю автомобіль Орендар має право за своїм вибором:

— вимагати від Орендодавця передання автомобіля і відшкодування збитків, завданих затримкою;

— відмовитися від даного договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків.

15. Орендар зобов’язаний:

— використовувати автомобіль належним чином, відповідно до вимог чинного законодавства та даного договору;

— сплачувати орендну плату в строк та у розмірі, передбачен их п. 7 даного договору;

— підтримувати належний технічний стан автомобіля, не допускати погіршення його якісних технічних характеристик.

Орендар має право користуватися автомобілем без обмежень відповідно до його призначення, з метою, визначеною в п. 6 даного договору, у спосіб, що не порушує якісних технічних характеристик автомобіля і прав та інтересів Орендодавця та/або інших осіб.

Орендар зобов’язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані.

16. Орендодавець зобов’язаний:

— передати вищевказаний автомобіль Орендарю у строк, визначений у
п. 13 даного договору, та підписати акт приймання–передачі автомобіля;

— забезпечити Орендарю безперешкодний доступ до автомобіля без будь-яких обмежень.

Орендодавець має право вимагати своєчасної та повної сплати Орендарем орендної плати, визначеної даним договором, перевіряти технічний стан автомобіля, з попереднім завчасним (не раніше ніж за 7 (сім) календарних днів) повідомленням Орендаря.

Страхування транспортного засобу здійснюється Орендодавцем.

17. Сторони домовились, що фінансування поточного ремонту, проходження технічного огляду орендованого автомобіля, заправлення вищевказаного автомобіля паливно-мастильними матеріалами здійснюється за рахунок Орендаря.

18. Сторона , яка порушила зобов‘язання відповідно до даного договору, повинна усунути ці порушення та відшкодувати іншій Стороні завдану такими порушеннями шкоду.

19. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК” свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК”.

20. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням дан ого договору, несе Орендар.

21. Якщо Орендар користується автомобілем не за його призначенням або з порушенням умов даного договору Орендодавець має право вимагати розірвання даного договору та відшкодування збитків.

Смотрите так же:  Сайт госдумы рф официальный сайт законопроекты материнский капитал

Орендар має право змінювати стан (зовнішній вигляд) автомобіля, переданого йому в оренду, лише за згодою Орендодавця.

22. Орендар має право передати автомобіль, що є предметом даного договору, в суборенду іншій особі лише за попередньою письмовою згодою Орендодавця.

23. Орендар, який належно виконує свої обов’язки за даним договором, після спливу строку даного договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк.

Орендар , який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, зобов’язаний повідомити про це Орендодавця до спливу строку даного договору, а саме: не пізніше ніж за 2 (два) місяці до закінчення строку даного договору.

Орендар , який належно виконує свої обов’язки за даним договором, у разі продажу автомобіля, має переважне право перед іншими особами на його придбання.

24. Орендар зобов’язаний усунути погіршення автомобіля, які сталися з його вини.

У разі неможливості відновлення автомобіля Орендодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

Орендар не відповідає за погіршення автомобіля, якщо це сталося внаслідок нормального його зношення або упущень Орендодавця.

25. Даний договір припиняється у разі ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК” (Орендаря).

26. Орендодавець має право відмовитися від даного договору і вимагати повернення автомобіля, якщо Орендар не вносить плату за користування автомобілем протягом трьох місяців підряд.

У разі відмови Орендодавця від даного договору договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від договору.

27. Орендодавець має право вимагати розірвання даного договору, якщо:

Орендар користується орендованим автомобілем всупереч договору або призначенню автомобіля;

Орендар без дозволу Орендодавця передав орендований автомобіль у користування іншій особі;

Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження орендованого автомобіля.

28. Орендар має право вимагати розірвання даного договору, якщо: Орендодавець передав в оренду автомобіль, якість якого не відповідає умовам даного договору та призначенню автомобіля.

29. У разі припинення даного договору Орендар зобов’язаний негайно повернути Орендодавцеві орендований автомобіль у стані, в якому він був одержаний, з урахуванням нормального зносу.

Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення автомобіля Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування орендованим автомобілем за час прострочення.

30. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів оренди, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 759-786, 798-805 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України.

31. Орендодавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на автомобіль, та всі надані ним відомості відносно зазначеного автомобіля є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеного автомобіля виявляться недостовірними, неправдивими, Орендодавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Орендарю збитки та витрати у повному обсязі.

32. Ми, Сторони , підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

33. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

34. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка С.А., інші — видаються Сторонам .

35. Даний договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення.

36. Дружина Орендодавця надала свою згоду на передання ним в оренду вищевказаного автомобіля і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Іванченком С.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 08.02.2011 року, реєстровий номер 320.

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Сергієнко О.К.)

Генеральний директор: ПІДПИС (Величко О.П.)

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

Договор оренди авто

УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Зв’яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

ДОГОВІР

оренди вантажного автомобіля

м. _______________ «____» ___________ 2016р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:______________________________________________________________, з одного боку, і

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________________» (надалі — Товариство), в особі генерального директора ___________________________, що діє на підставі Статуту‚ з іншого боку‚

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння наступне майно:

1.1. Вантажний автомобіль марки: _____________________________________________.

1.2. Державний номер: _____________________________________________________.

1.3. Вартість автомобіля: ___________________________________________________.

2. МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ

2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ буде використовуватися ОРЕНДАРЕМ для перевезень вантажу продукції, що реалізується Товариством.

2.2. Територія перевезень визначається адміністративно-територіальними межами України.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ

3.1. Передача автомобіля в оренду здійснюється в момент підписання даного Договору.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає 1 (один) рік від «___» ____________ 20__ р. до «___» ____________ 20__ р.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі __________________________ грн. на місяць.

5.2. Орендна плата встановлюється за домовленістю сторін.

5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати.

5.4. Платежі‚ не обумовлені Даним Договором‚ ОРЕНДАРЕМ не здійснюються.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором зобов’язується:

– надати в оренду автомобіль у технічно справному стані;

– здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля;

– надати ОРЕНДАРЕВІ необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне для експлуатації обладнання;

– самостійно здійснювати обов’язкові для володаря автомобіля платежі до бюджету.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов’язується:

– використовувати автомобіль‚ що орендується‚ виключно за його цільовим призначенням у відповідності до п 2.1, п.2.2. Даного Договору;

– своєчасно здійснювати орендні платежі;

– фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля;

– сприяти ОРЕНДОДАВЦЮ у придбанні необхідних деталей до автомобіля та запасних частин;

– здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ у період використання автомобіля за Даним Договором;

7.2. ОРЕНДАР має право здавати автомобіль у суборенду лише за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Автомобіль повинен бути повернений ОРЕНДОДАВЦЮ по закінченні терміну оренди за п.4.1. Даного Договору у справному стані з урахуванням нормального зносу‚ що виник у період експлуатації.

8.2. Повернення автомобіля відбувається за актом прийому-передачі.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за договором:

– у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі 10% від суми боргу за кожен день прострочення;

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за договором:

– у випадку прострочення по здачі автомобіля в оренду ОРЕНДАРЕВІ штраф у розмірі _______________________________________ грн.‚ який утримується із орендних платежів‚ належних ОРЕНДОДАВЦЮ.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.

Смотрите так же:  Размер пособия вставшим ранние сроки беременности

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

11.2. Даний Договір набирає чинності з моменту початку терміну оренди за п.4.1. Даного Договору.

11.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

12. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

Договір оренди автомобіля

Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:
Орендодавець
______________________________________________________________
(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)
в особі ___________, діючого на підставі____________, з однієї сторони, та
Орендар ___________________________________________________________________
в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом – «об’єкт оренди»):
1.1.1. Легковий автомобіль марки: _________________________________________.
1.1.2. Державний номер: _________________________________________________.
1.1.3. Вартість автомобіля: _______________________________________________.
1.1.4. Поверх: ____________________________________________________________.
1.1.5. Об’єкт оренди належить Орендодавцю на праві власності згідно ________________________.
1.1.6. Об’єкт оренди має такі недоліки на момент передачі , що можуть перешкоджати його ефективному використанню:________________________________________________________.
1.1.7. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ______________(підстави встановлення обмежень (обтяжень).

2. Мета та умови використання об’єкту оренди.

2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ буде використовуватися Орендарем для службових поїздок персоналу останнього‚ а також для вантажного перевезення дрібних речей.

3. Термін оренди.

3.1. Термін оренди складає ___________ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується.
3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.
3.3. Після закінчення строку Договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна сторона в термін _______ до закінчення Даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _________.
3.4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін __________ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається.

4. Орендна плата.

4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає _______грн. за місяць (квартал, рік).
4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ________ числа кожного місяця (квартала).
4.3. Орендар зобов’язаний протягом ____днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за _____ місяця (квартал ) авансом.
4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.
4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіще ніж один раз протягом кварталу (року) тільки у разі підвищення рівня інфляції.
4.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термин.

5. Порядок передачі об’єкта в оренду.

5.1. Автомобіль‚ що орендується‚ передається Орендареві протягом ____ днів з моменту підписання Даного Договору.
5.2. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом здачі-приймання.
5.3. Платежі‚ не обумовлені Даним Договором‚ Орендарем не здійснюються.

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Обов’язки Орендаря:
6.1.1. Використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного.
6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі.
6.1.3. Фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт автомобіля‚ що орендується.
6.1.4. Фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля.
6.1.5. Здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ у період використання автомобіля за Даним Договором;
6.1.6. Усувати наслідки аварій та пошкоджень автомобіля‚ які виникли під час експлуатації його Орендарем.
6.2. Обов’язки Орендодавця:
6.2.1. Надати в оренду автомобіль у технічно справному стані.
6.2.2. Здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля
6.2.3. Надати Орендареві необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне приладдя.
6.2.4. Самостійно здійснювати обов’язкові для володаря автомобіля платежі до бюджету.
6.3. Права Орендаря:
6.3.1. Орендар має право здавати автомобіль у суборенду лише за згодою Орендодавця.
6.4. Права Орендодавця:
6.4.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

7. Страхування об’єкта оренди.

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар (Орендодавець).
7.2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди.
7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар (Орендодавець) на весь термін оренди за власний рахунок.
7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

8. Порядок повернення об’єкта оренди.

8.1. Після закінчення терміну оренди Орендар повертає Орендодавцеві Об’єкт оренди у справному стані з урахуванням нормального зносу‚ що виник у період експлуатації.
8.2. Повернення автомобіля відбувається протягом ____ днів з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

9. Відповідальність сторін.

9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором:
9.1.1. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі _________грн. за кожен день прострочення.
9.1.2. У випадку нецільового використання автомобіля штраф у розмірі ________________ від його вартості.
9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором:
9.2.1. У випадку прострочення по здачі автомобіля в оренду Орендареві штраф у розмірі ________________‚ який утримується із орендних платежів‚ належних Орендодавцю.

10. Інші умови.

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до___ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором
10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов’язання
10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
10.5. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
10.6. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
10.7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
10.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
10.9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.
До Даного Договору додається: ___________________________________________.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Орендодавець
Назва____________________________________________________
Юридична адреса________________________________
Код ЄДРПОУ ______________________________
Св-во платника ПДВ №________________________
(Св-во платника єдиного податку № _________ _)
ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса__________________________________
Телефон________________________________________
Орендар
Назва____________________________________________________
Юридична адреса________________________________
Код ЄДРПОУ ______________________________
Св-во платника ПДВ №__________________________
(Св-во платника єдиного податку № _________ _)
ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса__________________________________
Телефон________________________________________
М.П. ________________________
М.П.________________________